top of page

algemene voorwaarden

De kleine lettertjes, maar dan gewoon lekker leesbaar groot. 

Wij vragen uw aandacht voor de Algemene Voorwaarden van Restaurant Giardino d’Italia,  Horecabedrijf gevestigd te Tilburg Huibevendreef 22. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Restaurant Giardino d’Italia te leveren producten of te verrichten diensten op de locatie aan de Huibevendreef 22 of op overeengekomen locatie van derden.

 

De Algemene Voorwaarden van Restaurant Giardino d’Italia zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland te Middelburg en wordt tevens gepubliceerd op de website www.vierlindengoes.nl/algemenevoorwaarden

 

Restaurant Giardino d’Italia kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 1. De partijen

   1. Restaurant Giardino d’Italia, Tilburg Huibevendreef 22, nader ook te noemen " Restaurant Giardino " of "wij".

   2. De opdrachtgever met wie een overeenkomst is aangegaan, nader ook te noemen "klant" of "u".

   3, Genodigden, nader ook te noemen "gast(en)".

 

Artikel 2. Opties

Restaurant Giardino kan u vrijblijvend een optie aanbieden betreffende datum, tijd en/of ruimte. De optie is van kracht gerekend vanaf de datum van verzending van de gewenste offerte. De optie geldt voor 7 dagen tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Opties komen automatisch te vervallen indien Restaurant Giardino geen reactie ontvangt van u op de offerte. Indien derden tussentijds een reservering willen maken voor dezelfde datum, tijd en/of ruimte zullen wij u hiervan op de hoogte stellen binnen de periode waar de optie van kracht is.

Artikel 3. Offerte

Indien Restaurant Giardino een offerte aan u heeft uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 5 dagen, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 5 dagen komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere mail van Restaurant Giardino nodig is. Elke aanspraak op datum, tijd en/of ruimte komt hiermee te vervallen. De termijn van de optie kan alleen afwijken wanneer anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Restaurant Giardino verleent geen opties langer dan 14 dagen.

In een offerte uitgebracht door Restaurant Giardino op naam van een natuurlijke personen worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld inclusief BTW. In een offerte uitgebracht door Restaurant Giardino op naam van een rechtspersoon of vennootschap worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld inclusief BTW.

 

Artikel 4. Prijzen en eventuele wijzigingen

Restaurant Giardino vermeld indicatieve drankprijzen in de offerte op basis van het prijspeil gerekend vanaf de datum van verzending van de offerte. Restaurant Giardino voert 1x per jaar eventuele wijzigingen door voor dranken te weten op 1 januari. Prijzen van hapjes, diners etc. worden afgegeven op basis van ons aanbod. Ingeval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren zoals BTW aanpassingen of door bij derde ingehuurde activiteiten of materialen mag Restaurant Giardino de in haar offerte vermelde prijzen dien overeenkomstig verhogen.

 

Artikel 5. Definitieve reservering

De optie wordt een definitieve reservering indien u mondeling, per email of per post een bevestiging geeft voor het gebruik maken van datum, tijd, ruimte en minimaal aantal personen. Restaurant Giardino stuurt u ter bevestiging van deze overeenkomst een email toe. U bent verplicht de gegevens in deze bevestiging te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst, aan Restaurant Giardino te melden. Na afloop van deze termijn wordt door Restaurant Giardino als vaststaand aangenomen dat door de klant verstrekte gegevens van datum, tijd, ruimte en minimaal aantal personen juist zijn en de bevestiging voor reservering correct is opgemaakt. Mocht er in de opdrachtbevestiging geen specifieke omschrijving zijn opgenomen voor gereserveerde ruimte(s) en/of exclusiviteit van ruimte(s) kunt u hierop geen aanspraak maken. Restaurant Giardino is gerechtigd ruimte(s) toe te kennen aan de klant passend bij groepsgrootte van het gezelschap en de aard van de reservering. Indien in de offerte staat vermeld ontvangt u tevens voor de reservering een aanbetaling factuur van € 200,- als waarborgsom.

 

Artikel 6. Garantie afspraken

Voor een optimale voorbereiding dient u uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van uw reservering op te geven het aantal te verwachten gasten, keuze van gewenst menu of hapjes en andere zaken onder de verantwoording van Restaurant Giardino alsmede uw tijdsplanning.

 

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw reservering dient u de volgende definitieve gegevens per email of telefoon door te geven:

- Het aantal gasten voor de nota bindend;

- Dieetwensen en allergieën;

- De aanvangstijd en tijdsbepaling ;

- Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen (indien van toepassing);

- De naam en adres voor verzending van de nota (indien van toepassing kostenplaatsnummer of referentie);

Restaurant Giardino zal met grote zorg uw opdracht uitvoeren.

 

Artikel 7. Wijziging in groepsgrootte en tijdsplanning

Wijzigingen van meer dan 10% van de in de opdrachtbevestiging vermelde minimaal aantal personen worden tot 1 maand voorafgaand aan de bijeenkomst geaccepteerd. Indien een minimumtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging zal dit minimale tarief in rekening worden gebracht ongeacht de wijziging. Indien een totaalprijs is vermeld voor een arrangement in de opdrachtbevestiging zal minimaal de totaalprijs in rekening worden gebracht ongeacht de wijziging. Wijzigingen in de tijdsplanning zoals vermeld in de opdrachtbevestiging kunnen alleen in samenspraak met Restaurant Giardino worden gewijzigd. Indien deze wijziging akkoord is bevonden door Restaurant Giardino ontvangt u hiervoor een aangepaste opdrachtbevestiging. Zolang u geen aangepaste opdrachtbevestiging heeft ontvangen van Restaurant Giardino kunt u geen enkele aanspraak maken op eventuele wijzigingen m.b.t. tot uw reservering. Bij wijzigingen minder dan 1 maand voor de bijeenkomst geldt het minimaal aantal personen zoals vermeld op de offerte/bevestiging. Restaurant Giardino hanteert het laatst opgegeven aantal personen tenzij niets van de opdrachtgever verneemt.

 

Artikel 8. Sluitingstijd

Mocht u de locatie aan de Huibevendreef 22 willen benutten voor besloten workshops, diners of andere feestelijke gelegenheden, dan dient u ermee rekening te houden dat op de locatie aan de Huibevendreef 22 muziek kan worden gedraaid tot 01.00 uur met de daarbij geldende geluidsnormen opgelegd in VROM, activiteitenbesluit horeca 2008. Restaurant Giardino schenkt dranken tot 01.45 uur.

 

Restaurant Giardino is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de klant of gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van de locatie aan de Huibevendreef 22. De gast dient op eerste verzoek van Restaurant Giardino de locatie te verlaten. Restaurant Giardino is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Restaurant Giardino van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het Restaurant Giardino tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid / schade

Restaurant Giardino heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Restaurant Giardino is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant en/of haar gasten. Voor de activiteiten georganiseerd door derde ingehuurd door Restaurant Giardino zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals opgesteld door de leverancier (derde). Bij eventuele schade en/of vermissing van door bij derde ingehuurd activiteiten of materialen zijn de algemene voorwaarden van de toeleverancier (derde) van toepassing.

Het gebruik van confettishooter, serpentine, fakkels, open vuur etc. is niet toegestaan binnen of buiten bij Restaurant Giardino. Slingers etc. dienen brandveilig goedgekeurd te zijn.

 

Restaurant Giardino is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Restaurant Giardino is beperkt tot een bedrag van in het betreffende geval uit hoofde van de door Restaurant Giardino gesloten verzekering wordt uitbetaald.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden / Betalingsverplichting 

De optie wordt een definitieve reservering indien u mondeling, per email of per post een bevestiging geeft voor het gebruik maken van datum, tijd en/of ruimte. Restaurant Giardino stuurt u ter bevestiging van deze overeenkomst een email toe. Met de reservering gaat u tevens de betalingverplichting aan ten aanzien van eventuele waarborgsom en tussentijdse betaling zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Restaurant Giardino verstuurd voor een eventuele waarborgsom zoals vermeld in de opdrachtbevestiging een aanbetaling factuur toe van € 200,- voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte. Deze factuur dient te worden voldaan binnen 7 dagen. Restaurant Giardino verstuurd voor een eventuele tussentijdse betaling zoals vermeld in de opdrachtbevestiging een aanbetaling factuur toe van 50% offerte bedrag als zijnde aanbetaling voor het food/non food gedeelte van de reservering. Deze factuur wordt 30 dagen voor aanvang van de reservering verzonden en dient te worden voldaan binnen 7 dagen. Komt u de gestelde betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Restaurant Giardino gerechtigd de levering van producten en/of verrichten dienst op te schorten. Indien betalingen binnen de in dit artikel  genoemde fatale termijn uitblijft bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

Dranken geschonken bij reserveringen worden aan u middels een nacalculatie berekend en gefactureerd door middel van een gespecificeerde factuur. De totaal factuur dient aan het einde van de avond middels PIN /contant of binnen 48-uur middels internet bankieren te worden voldaan tenzij anders aangegeven op de offerte op, strikt binnen 14 dagen na factuur datum.

Overeenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Restaurant Giardino is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

 

Artikel 11. Waarborgsom en omzetgarantie

Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, en dienen uitsluitend tot zekerheid voor Restaurant Giardino en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Restaurant Giardino kan tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende Horecadiensten. Restaurant Giardino mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Restaurant Giardino onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

 

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het Restaurant Giardino te betalen.

 

Artikel 12 Annulering

Indien u een reservering annuleert, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Restaurant Giardino schriftelijk bekend te maken. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

 

1.    Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de reservering brengt Restaurant Giardino u 10% van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom is voldaan middels een aanbetaling factuur voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte bestaande uit een aanbetaling factuur van € 500,- wordt deze bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang niet gerestitutioneerd. De annuleringskosten van 10% komen hiermee te vervallen.

 

2.    Bij annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de reservering brengt Restaurant Giardino u 25 % van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom is voldaan middels een aanbetaling factuur voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte bestaande uit een aanbetaling factuur van € 200,- wordt deze bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang verrekend.

 

3.    Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de reservering brengt Restaurant Giardino u 75 % van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom en/of tussentijdse betaling is voldaan wordt deze bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang verrekend.

 

4.    Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de reservering brengt Restaurant Giardino u 100 % van de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom en/of tussentijdse betaling is voldaan wordt deze bij annulering meer dan 7 dagen voor aanvang verrekend.

 

Boeking gemaakt door Restaurant Giardino bij derde ten behoeve van uw reservering met daarbij horende annulering voorwaarden worden één op één doorberekend. Annuleert u binnen 1 maand, dan wordt de gehele offerte in rekening gebracht, verminderd met de geoffreerde dranken.

 

Restaurant Giardino zal niet kunnen worden aangesproken tot enige vergoeding van kosten als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie door toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, brand, lekkage, stroomstoringen, diefstal en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden Restaurant Giardino, en in de aanbiedingen en overeenkomsten, telkens het navolgende verstaan.

 

Restaurant Giardino / Horecabedrijf

De entiteit die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland.

 

Verlenen van horecadiensten

Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

 

Gastheer / bevoegde personen

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

 

Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met het horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

 

Gast / genodigde

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

 

Offerte

De offerte is een formele aanbieding van het verlenen van horecadiensten met bijbehorende prijzen en condities waarop een overeenkomst kan worden aangegaan.

 

Food / Eetmomenten

Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs, hapjes of diner ongeacht warm of koud verzorgt door de eigen keuken of ingekocht bij derde. Waarde van de Food/  Eetmomenten wordt gebaseerd op het geoffreerde bedrag maal het aantal geoffreerde aantal gasten.

 

Horecaovereenkomst / reservering

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

 

Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

 

Koninklijk Horeca Nederland

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca Nederland" c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

 

Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een

of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 

Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

 

Kurkengeld en schotelgeld

Het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en etenswaren.

 

Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Waarborgsom / aanbetaling

Aanbetaling of waarborgsom is een zekerheid in de vorm van een deel van de overeengekomen omzet. Een bedrag om te zorgen dat de klant zijn verplichting nakomt om de gebruik te maken van gereserveerde datum, tijd en ruimte.

bottom of page